OfLUG > Informasjon

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Lover for Østfold Linux User Group

Vedtatt på årsmøtet 23. mars 2001. Revidert 24. februar 2004.

§1 Navn og formål

Østfold Linux User Group, heretter kalt OfLUG ble stiftet 13. september 1998.

OfLUG er en sammenslutning av personer i eller med tilknytning til Østfold og med interesse for Linux og andre Unix-varianter.

OfLUGs mål er å fremme medlemmenes og andres kunnskap om og nytte av Linux/UNIX og annen Open Source Software.

§2 Organisasjonsform

OfLUG er en selvstendig forening. Foreningen er åpen for alle.

§3 Styret

OfLUG ledes til daglig av en president og 4 styremedlemmer. President og styre velges for ett år av gangen. President velges separat.

Styret konstituerer seg selv.

Styret skal fremlegge årsberetning og regnskap for ordinært årsmøte.

§4 Årsmøtet

Årsmøtet er OfLUGs høyeste myndighet, og har oppgave å vedta lover, velge medlemmer til OfLUGs andre organer samt føre tilsyn med og eventuelt overprøve styrets beslutninger.

Ordinært årsmøte holdes hvert år, senest innen utgangen av mars måned. Årsmøtet kunngjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Innkalling med saksliste sendes ut minst 1 uke før årsmøtet. Kommunikasjon foregår normalt via e-post.

Lovendringer vedtas med kvalifisert flertall, andre valg og avgjørelser vedtas med simpelt flertall. Alle valg og vedtak kan kreves gjennomført skriftlig. Årsmøtet kan ikke fatte bindende vedtak i saker som ikke står i innkallingen.

§5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom styret finner det påkrevet eller minst et antall medlemmer tilsvarende 50% av antall fremmøtte ved siste ordinære årsmøte krever det.

Et ekstraordinært årsmøte kunngjøres med minst 14 dagers varsel. Innkalling med saksliste sendes ut minst 1 uke før det ekstraordinære årsmøtet.

Ellers følges regler for ordinært årsmøte.

§6 Medlemsskap

Basismedlemsskap i OfLUG er gratis, og innebærer kun at man er med på e-postlisten til foreningen. Årsmøtet kan vedta å opprette andre, utvidede, former for medlemsskap.

§7 Eksklusjon

Dersom et medlem opptrer illojalt eller opptrer på en annen måte som etter årsmøtets mening er sterkt skadelig for OfLUG, kan vedkommende strykes som medlem for en periode eller på livstid alt etter alvorlighetsgrad av ugjerningen.

§8 Nedleggelse

Nedleggelse av foreningen må vedtas av årsmøtet med kvalifisert flertall.

Ved nedleggelse tilfaller foreningens aktiva EFN.

§9

OfLUG skal være partipolitisk og religiøs nøytral i saker som ikke er relatert til §1. OfLUG kan likevel engasjere seg politisk i enkeltsaker som er relatert til §1, f.eks. datakommunikasjon og infrastruktur for dette, softwarepatenter, FLOSS, etc.

§10

OfLUG skal ikke, direkte eller indirekte, gjennom partnerskap eller andre samarbeidsformer, engasjere seg i betalte eller ubetalte aktiviteter som kan sees å være i konkurranse med medlemmers næringsvirksomhet. Dette hindrer likevel ikke OfLUG i å engasjere seg som autoritet, foredragsholder eller på annen måte i enkeltsaker for å fremme aktiviteter relatert til §1.