OfLUG > Aktiviteter > Referater > Årsmøte 23.3.01)

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra årsmøte i OfLUG, 23. mars 2001.

1. Valg av referenter og møteleder

Møteleder: Harald Nordgård-Hansen
Referent: Morten Werner Olsen


2. Godkjenning av innkalling

Ok.


3. Godkjenning av dagsorden

punkt 9 ble delt inn i to underpunkter:
a) valg av president
b) valg av styre


4. Årsberetning

Presidenten er savnet, hun har meldt sitt muntlige avbud gjennom ukjente
organer. Styret regnet med at presidenten hadde årsberetningen klar, noe som
ikke var mulig da presidenten ikke var tilstede.

Harald foretok med hjelp fra de andre i styret/salen en
"på-sparket-årsberetning" som er blitt skrevet ned av referenten.


5. Regnskap

OfLUG har i den inneværende perioden hatt en meget stabil økonomi. Kapitalen
har steget med ca. 5%. Vi disponerer nå 58,15 kr.

Årets inntekter: renter..
Årets utgifter: spandert mat (hamburger) på en foreleser..

Får ikke inn mye penger på kontingent..

Mulig å få inn penger som samarbeid med NUUG.. evt. dugnadsarbeid (kurs ol.)

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.


6. Budsjett

Inntekter: 0,10 (renter)
Utgifter: 0,-

Det blir ikke budsjettert med noen inntekter/utgifter. Hvis vi mot formodning 
skulle få noen økonomisk revolusjon i organisasjonen, tar vi det som det
kommer.

Budsjettet ble godkjent av årsmøtet.


7. OfLUG vs NUUG

(Orientering/tanke fra styrets side..)

Styret i NUUG (Norwegian Unix User Group) sliter med å få til aktiviteter av
type medlemsmøter, kurs ol. 

NUUG har tenkt litt på å støtte andre som driver med andre aktiviteter som
stiler til NUUGs vedtekter. OfLUG arrangerer aktiviteter som likner mye på
det NUUG egentlig skal gjøre. Bortsett fra at OfLUG har sine aktiviteter i
Østfold, ikke i Oslo som NUUG.

Styret kan ta kontakt med NUUG for å høre om de kan støtte aktiviteter
(foredrag, mat, etc.).

OfLUG har følgende alternativer å drive videre på:

Alternativ 1: være selvstendige og samarbeide med andre organisasjoner
Alternativ 2: initiativ til å lage et landsdekkende LUG
Alternativ 3: samarbeide med/under NUUG

Forslag fra salen: styret jobber videre.. hvis det krevs lovendring innkaller
styret til ekstraordinært årsmåte.


8. Forslag til lover

(utskrift levert) skrevet av styret.. (pkt. 2 redigert.. 'Eller:' tatt bort)

Gjennomgang av lovene, paragraf for paragraf. Endringer/tillegg blir tatt for 
hver paragraf.

§1: ok.
§2: ok.
§3: ny:

OfLUG ledes til daglig av en president og 4 styremedlemmer. President og styre
velges for ett år av gangen. President velges separat. 

Styret konstituerer seg selv.

Styret skal fremlegge årsberetning og regnskap for ordinært årsmøte.

§4: ok.
§5: ok.
§6: ok.
§7: endret til:

Dersom et medlem opptrer illojalt eller opptrer på en annen måte som etter
årsmøtets mening er sterkt skadelig for OfLUG, kan vedkommende strykes som
medlem for en periode eller på livstid alt etter alvorlighetsgrad av
ugjerningen.

§8: ok. (Ved nedleggelse tilfaller forenings aktiva EFN.)


9. Valg

Kandidater:

Audun Våler - president/styremedlem
Harald Nordgård-Hansen - president/styremedlem
Frode Tennebø - president/styremedlem
Svein-Erik Lund - styremedlem
Jostein Ulseth - styremedlem
Thomas Malt - styremedlem
(Jan Høyberg - trakk seg, under sterk tvil)

Hemmelig avstemning, først leder så styret.

Presidentvalg:
0. Audun	: 1 stemme
1. Harald	: 5 stemmer
2. Frode	: 7 stemmer

Frode Tennebø ble valgt til president.

Valg av styremedlemmer, det skrives 4 navn på listene (ikke rangert):
0. Audun	:  9 stemmer
1. Harald	: 12 stemmer
2. Svein-Erik	: 11 stemmer
3. Jostein	: 12 stemmer
4. Thomas	:  8 stemmer

Audun, Harald, Svein-Erik og Jostein ble valgt til styremedlemmer.


10. Valg av valgkomite

Geir Asle Borgen og Morten Werner Olsen ble valgt til valgkomite.


11. Eventuelt

- Kommentarer til kommende år (slik at styret får innspill)

- Økomomi

- forhold til NUUG

- forslag om at overnevnte punkter blir tatt opp av styret på epostlisten


12. Årsmøtet heves

Årsmøtet er hevet!!!