OfLUG > Aktiviteter > Referater > Årsmøte 23.3.01)

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Forslag til Lover for Østfold Linux User Group.

Forelagt årsmøtet 23. mars 2001.


§1 Navn og formål

Østfold Linux User Group, heretter kalt OfLUG ble stiftet
13. september 1998.

OfLUG er en sammenslutning av personer i eller med tilknytning til
Østfold og med interesse for Linux og andre Unix-varianter.

OfLUGs mål er å fremme medlemmenes og andres kunnskap om og nytte av
Linux/UNIX og annen Open Source Software.


§2 Organisasjonsform

OfLUG er en selvstendig forening.  Foreningen er åpen for alle.


§3 Styret

OfLUG ledes til daglig av et styre bestående av president, 4
styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  President velges hvert år separat
for ett år, mens styremedlemmene velges 2 hvert år med 2 års
virketid.  Samtidig med de to styremedlemmene velges også ett
varamedlem med to års virketid.

Styret konstituerer seg selv.


§4 Årsmøtet

Årsmøtet er OfLUGs høyeste myndighet, og har oppgave å vedta lover,
velge medlemmer til OfLUGs andre organer samt føre tilsyn med og
eventuelt overprøve styrets beslutninger.

Ordinært årsmøte holdes hvert år, senest innen utgangen av mars måned.
Årsmøtet kunngjøres med minst 4 ukers varsel.  Forslag som ønskes
behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før
årsmøtet.  Innkalling med saksliste sendes ut minst 1 uke før
årsmøtet.  Kommunikasjon foregår normalt via e-post.

Lovendringer vedtas med kvalifisert flertall, andre valg og
avgjørelser vedtas med simpelt flertall.  Alle valg og vedtak kan
kreves gjennomført skriftlig.  Årsmøtet kan ikke fatte bindende vedtak
i saker som ikke står i innkallingen.


§5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom styret finner det påkrevet
eller minst et antall medlemmer tilsvarende 50% av antall fremmøtte
ved siste ordinære årsmøte krever det.

Et ekstraordinært årsmøte kunngjøres med minst 14 dagers varsel.
Innkalling med saksliste sendes ut minst 1 uke før det ekstraordinære
årsmøtet.

Ellers følges regler for ordinært årsmøte.


§6 Medlemsskap

Basismedlemsskap i OfLUG er gratis, og innebærer kun at man er med på
e-postlisten til foreningen.  Årsmøtet kan vedta å opprette andre,
utvidede, former for medlemsskap.


§7 Eksklusjon

Dersom et medlem opptrer illojalt, bruker sine kunnskaper på en
ulovlig eller samfunnsnedbrytende måte eller opptrer på en annen måte
som etter styrets mening er sterkt skadelig for OfLUG, kan vedkommende
strykes som medlem for en periode eller på livstid alt etter
alvorlighetsgrad av ugjerningen.

Det ekskluderte medlem har rett til å anke eksklusjonen inn for
årsmøtet.


§8 Nedleggelse

Nedleggelse av foreningen må vedtas av årsmøtet med kvalifisert
flertall.

Ved nedleggelse tilfaller foreningens aktiva _____.

Over kan settes inn f.eks. NUUG, FSF, EFN, SPI, Linux Norge,
Presidenten, Frelsesarmeen...